Mehmet Akif Fikir ve San'at Vakfı ile Burdur MAKÜ İşbirliğiyle hazırlanan AKİF SALNAMESİ'nin 3. cildi neşredildi...

Yazılışının üzerinden bir asır geçen ve Âkif’in “Allah bu millete bir daha İstiklâl Marşı Yazdırmasın” dediği, Türk milletinin ise bir milli mutabakat metni olarak benimsediği İstiklâl Marşı’na dair bilinmeyen birçok metin okurun ilgisine sunulmuştur. Salnâme’miz, yeni belge ve bilgileri muhtevi yazıları neşretmekte ancak bazı belgeler yorumlanmamış, araştırmacı ehli kaleme bırakılmıştır. Salnâme’mizin bu sayısında usta şair Ali Akbaş’ın, Âkif’e dair hislere tercüman olan yepyeni bir şiiri yer almıştır. Prof. Dr. Abdullah Uçman’ın şahsî arşivinden çıkardığı belgelerle kaleme aldığı Mehmed Âkif-Rıza Tevfik ilişkisine yönelik yazıda fikri yönden farklı kulvarlarda yürüyen bu ikili arasındaki samimi münasebet okurun dikkatine sunulmuştur. Beşir Ayvazoğlu, bir fotoğraftan hareketle Mehmed Âkif, Hüseyin Rahmi Gürpınar, Abbas Halim Paşa ve Ressam Halil Paşa’nın hayatlarından kesitler sunmuş ve onlar arasındaki ilişkileri kaleme almıştır. Prof. Dr. İsmail Kara “Âlem-i İslâm, İttihad-ı Müslimîn, Neşr-i Din: Sıratımüstakim - Sebilürreşad’ın Okuyuculara ve İlmiye Mensuplarına Mektupları”, Ömer Hakan Özalp, İstiklâl Marşı’nın İstanbul’da ilk icrasına ve buna ait bazı itirazları yazmıştır. Selçuk Karakılıç, İstiklâl Marşı’nın kabulünden 1939 yılına kadar olan süreçte Millî Marşı’n değiştirilmesine yönelik çabaları yazıya dökmüştür. Prof. Dr. Zafer Gölen, Burdur Mehmed Âkif Ersoy Üniversitesi arşivinde bulunan Hamdullah Suphi Tanrıöver’in mektuplarını ilk defa neşrederek ilgilisinin dikkatine sunmuştur. Salnâme’mizin fikir babalarından olan ve geniş arşivi ve gayreti ile Salnâme’nin neşrine vesile olan Mehmet Ruyan Soydan, bu sayıda münhasıran “İstiklâl Marşı” ile ilgili evraklara yer verdiği “Hazîne-i Evrak”ıyla eserimizi zenginleştirmiştir. Prof. Dr. Mustafa Uzun’un Mehmed Âkif Bey’in Millî Mücadele yıllarına ve İstiklâl Marşı’nın kabulünün 100. Yılına dair hazırlamış olduğu kronoloji bu konuda hissedilen bir eksikliği tamamlamaktadır. Editörden


Yorum Bırakabilirsiniz

Scroll to Top